proiectare

 

Urbanism

 

Întocmim și susținem documentații privind reglementările urbanistice de tip PUD-PUZ, la nivelul comisiilor specializate ale Primariei Generale, primăriilor sectoarelor municipiului Bucuresti și județului Ilfov.

 

 

Plan urbanistic de detaliu (PUD)

Planul Urbanistic de detaliu (PUD) reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, a uneia sau mai multor parcele, în corelare cu funcțiunea predominantă impusa prin PUZ (Planul Urbanistic Zonal) și caracterul architectural urbanistic al zonei.

 

Practic, Planul Urbanistic de Detaliu este un studiu tehnic ce analizează modul prin care o clădire va fi amplasată pe parcelă, respectiv:

 • retragerile minime obligatorii ale clădirii față de teren
 • edificabilul și procentul de ocupare a terenului (POT)

 

Planul Urbanistic de Detaliu reglementează și aspecte tehnice legate de:

 • regimul tehnic, economic și juridic al terenului și construcției aferente acestuia;
 • compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor din zona terenului ce necesita PUD;
 • relații funcționale și estetice cu vecinătatea;
 • asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare;
 • permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite și amenajarilor

 

Certificatul de urbanism sau autorizația de construire se eliberează doar ca urmare a consultării PUD. Dacă pentru zona respectivă nu există un PUD, primaria poate solicita întocmirea acestuia, pe baza PUG și PUZ. PUD se poate întocmi și în situația în care investiția preconizată diferă de prevederile regulamentul local de urbanism.

 

Plan urbanistic zonal (PUZ)

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifică, detaliată, a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice etc...) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcţie de fondurile disponibile).

 

Categoriile generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt:

 

 • organizarea rețelei stradale;
 • zonificarea funcțională a terenurilor;
 • organizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • indicii și indicatorii urbanistici precum regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT etc…;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic și circulația terenurilor;
 • delimitarea și protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebită, daca acesta există în zona studiată;
 • măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale și antropice, dacă acestea există în zona studiată;
 • menționarea obiectivelor de utilitate publică;
 • măsuri de protecție a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
 • reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului

 

Design Interior

 

Echipa Memento Architecture oferă servicii de amenajări interioare, de la consultanță, modelare și vizualizare tridimensională, prezentări fotorealiste, animații, design, până la execuția propriu-zisă a proiectului, în cazul oricărui tip de clădire.

 

Etapele unui proiect de design interior sunt:

 • tema de proiectare
 • conceptul de design
 • proiectul tehnic și detaliile de execuție
 • asistența tehnică și consultanță

 

Arhitecții noștri au o atenție deosebită asupra detaliilor, iar materialele, accesoriile și finisajele pe care le folosesc sau le recomandă răspund, din punct de vedere calitativ, oricăror dorințe și gusturi.

Echipa Memento Architecture oferă servicii complete de proiectare inginerie structurală pentru realizarea structurilor din beton armat, zidărie portantă, lemn sau metal.  Ne implicăm în proiecte de toate dimensiunile, de la nivelul unui simplu proiect de casa sau proiect casă tip până la realizarea de clădiri industriale, de birouri, comerciale sau instituționale.

 

 • Proiectarea structurilor de rezistență pentru construcții civile, industriale și agricole
 • Proiectarea structurilor de rezistență aferente lucrărilor de amenajare interioara sau exterioară
 • Proiectarea structurilor de rezistență pentru lucrări de consolidare, extindere sau mansardare
 • Consultanță tehnică și urmarire a lucrărilor pe șantier
 • Întocmire expertize tehnice pentru consolidări, mansardare, intrări în legalitate, extinderi în plan, alipiri la calcan, conversii funcționale ale spațiului interior, amenajări interioare
 • Devize
 • Proiecte Autorizație de Construire (D.T.A.C.) sau de Demolare (D.T.A.D.)
 • Proiecte Tehnice cu Detalii de Execuție (P.T.-D.E.)
 • Întocmire Antemăsurători, Caiete de Sarcini

Memento Architecture oferă servicii de proiectare instalații (instalații termice, sanitare, electrice, instalații de gaz, instalații de ventilatie și climatizare) pentru realizarea de solutții de toate dimensiunile, de la nivelul unui simplu proiect de casă sau proiect casa tip, de construcție casă sau mansardare, avizare sau documentare și până la realizarea de studii complexe de fezabilitate sau project management pentru construcția de clădiri industriale, de birouri, comerciale sau instituționale.

 

Memento Architecture oferă o gamă completa de servicii de proiectare de instalații:

 • Proiectare instalații termice
 • Proiectare instalații sanitare
 • Proiectare instalații de ventilatie și climatizare
 • Proiectare instalații electrice (curenți tari și curenți slabi)
 • Proiectare instalații de gaze naturale
 • Proiecte Autorizație de Construcție (D.T.A.C.)
 • Proiecte Tehnice cu Detalii de Execuție (P.T.-D.E.)
 • Întocmire Antemăsurători, Caiete de Sarcini
 • Consultanță tehnică și urmărire a lucrărilor pe șantier

Memento Architecture realizează studii geotehnice de detaliu sau pentru proiectul de autorizare de construire, monitorizare geotehnică, avize geotehnice și operaţiuni de penetrometrie dinamică uşoară (PDU), dinamică medie (PDM), dinamică grea (SPT), dinamică foarte grea (DSPH).

 

Studiu geotehnic

 

Studiul geotehnic reprezintă documentaţia tehnică ce furnizeaza prin investigatii in situ şi în laborator informaţii esentiale legate de terenul de fundare, care vor fi folosite ulterior în etapa de proiectare a viitoarei construcții. ​

 

Studiul geotehnic se face în general pentru orice tip de construcție, dar şi pentru lucrări de îmbunătățire a terenului, cariere, depozite de gunoi sau ziduri de sprijin. Acesta va furniza toate datele geotehnice necesare pentru calculul de dimensionare a elementelor de rezistenţă ale viitoarei construcţii, inclusiv recomandarea soluţiei de fundare. În funcţie de informaţiile geotehnice, completate cu informaţii hidrogeologice, si geofizice la care se adaugă recomandările furnizate de studiul geotehnic se  va stabili de către proiectantul de specialitate în ce condiţii se poate construi,  ȋn ce variantă tehnologică și la ce preţ.

 

Termenul de studiu geotehnic este folosit în special pentru studiile geotehnice dedicate proiectului de autorizare de construire (PAC), însă pe lângă acestea putem avea și avize geotehnice preliminare, monitorizare geotehnică sau studii geotehnice de detaliu.